top of page
Introducing our law firm

Martyna Majewska
Radca Prawny      Attorney at Law

Martyna Majewska
Radca Prawny
Attorney at Law

Radczyni prawna wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Warszawie pod numerem WA-12295, nauczycielka.

Attorney at Law affiliated with the Warsaw Bar of Attorneys at Law with ID WA-12295, a teacher.

Zakres usług

Zgodnie z polską ustawą o radcach prawnych świadczę pomoc prawną jaką jest:

  • udzielanie porad i konsultacji prawnych,

  • sporządzanie opinii prawnych,

  • opracowywanie projektów aktów prawnych,

  • występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy

  • sporządzanie poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym.

 

Zajmuję się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego
i opiekuńczego oraz prawa korporacyjnego.
Prowadzę obsługę stowarzyszeń i fundacji.

 

Jako osoba zobligowana do zachowania tajemnicy zawodowej nie podaję informacji o klientach, na rzecz których świadczę usługi.

Services

In accordance with the Statue on Attorneys at Law, I provide legal assistance such as:

  •  legal counselling,

  • preparation of opinions,

  • drafting of legislation,

  • representing other persons before offices and courts,

  • certifying true copies of documents.

 

I deal with cases in the field of civil law, family law, as well as corporate law. Additionally, I provide services for associations and foundations.

 

As a person obliged to maintain confidentiality, I do not provide information about the clients for whom I provide services.

Martyna Majewska karierę rozpoczęła w 1995 roku podejmując zatrudnienie w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu, gdzie odbyła aplikację zakończoną egzaminem zawodowym uzyskując tytuł asesora komorniczego. W tym czasie uzyskała uprawnienia pedagogiczne i prowadziła zajęcia m.in. ze studentami Politechniki Koszalińskiej oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Ukończyła XV edycję Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Stypendystka Jewish Foundation for the Righteous oraz Center for Civic Education USA. W latach 2005-2006 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Spraw Zagranicznych w zespole do spraw współpracy z International Task Force. Współpracowała także z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz OSCE /ODIHR.

Trenerka z bogatym doświadczeniem zawodowym i autorka wielu publikacji i scenariuszy zajęć. Autorka programu edukacyjnego "Komercjalizacja w Pigułce" zrealizowanego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Licencjonowana paralegal przez the Law Society of Ontario, świadczy usłlugi notarialne.

Obecnie, w oczekiwaniu na zakończenie postępowania akredytacyjnego, studiuje prawo kanadyjskie na Osgoode Law School York University, Toronto, ON.

Martyna Majewska started her professional career in 1995 at the District Court’s Office in Poland, where she completed her internship. In 2001 became a Court Enforcement Officer in Kołobrzeg. She lectured at the Technical University in Koszalin and subsequently at the Maria Grzegorzewska University in Warsaw.

Martyna completed the XV edition of Human Rights School organized by the Helsinki Foundation for Human Rights and American Law Studies at the Centre of American Law - a joint project of the University of Florida Law School and the Law Faculty of Warsaw University.

She is an alumni of the Jewish Foundation for the Righteous and Center for Civil Education USA. In 2005-2006 Martyna served as an advisor for the Cabinet of the Ministry of Foreign Affairs, responsible for cooperating with the International Task Force. She collaborated with the National In-service Teacher Training Center, OSCE/ODIHR.

Ms. Majewska is an instructor with wide professional experience. She authored numerous publications, school curricula, and a project “Commercialization in a Nutshell” run by the Medical University in Białystok.

Licenced paralegal by the Law Society of Ontario, notary public and commissioner of oath.

Currently, expecting the completion of her accreditation process, she studies Canadian law at Osgoode Law School, York University, Toronto, ON.

Nie każda sytuacja, która wydaje się być beznadziejna
jest nią w rzeczywistości.

Not every situation that seems hopeless is actually so.

Informacje i artykuły

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
Law Society of Ontario 
New York State Bar Association

bottom of page